Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zupskipo/public_html/connect/spajaj.php on line 4
NOVI PRAVILNIK: Zbog èega sve djeca mogu biti izbaèena iz škole - upskiportal.hr - Novi upski ir

Subota, 26. svibnja 2018.Poetna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Mali oglasi

Poetna / Aktualno /

NOVI PRAVILNIK: Zbog èega sve djeca mogu biti izbaèena iz škole

02.09.2015.


Pravilnik o pedagoškim mjerama koji stupa na snagu poèetkom školske godine 2015./2016. prvi puta uvodi jedinstvene kriterije za izricanje pedagoških mjera za neprihvatljivo ponašanje uèenika, prema kojima su dužne jednako postupati sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj, a donosi i detaljnu razradu neprihvatljivih ponašanja po težini i mjere koje se pritom izrièu.

Ujednaèavanje kriterije za sve škole koji donosi prvi jedinstveni Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera uglavnom je naišlo na pozitivan odjek u struci i meðu sindikatima jer se prije dogaðalo da su se u razlièitim školama za isti prekršaj djeca razlièito kažnjavala, ali ostaju primjedbe da sam pravilnik nedovoljno uvažava razlike u ponašanju uèenika razlièite dobi.

 

 

 

 

 

“Pretpostavljam da æe najviše primjedbi na Pravilnik biti oko nedovoljnog razlikovanja ponašanja osnovaca i srednjoškolaca. Iako je to u praksi jasno, formalno Pravilnik na malo mjesta uvažava dob i pravi jasnu razliku izmeðu srednjoškolca i uèenika ranih razreda osnovne škole”, napominje predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipiæ.

Pozdravlja ujednaèavanje kriterija za sve škole, ali po njegovu mišljenju, uèenièko nasilnièko ponašanje prema uèiteljima i nastavnicima, odnosno radnicima školskih ustanova koje rezultira fizièkom povredom, mora biti posebno istaknuto i sankcionirano jer nije dobro izjednaèavati meðusobno nasilnièko ponašanje meðu uèenicima i nasilje uèenika prema uèiteljima. Ta primjedba sindikata nije prihvaæena, ali je veæina ostalih primjedbi unesena u konaènu verziju pravilnika, poput pojednostavljivanja “administriranja postupka”.

 

 

 

 

“Prosvjetne su vlasti ozbiljno shvatile pristigle primjedbe i prihvatile ih, tako da oèekujemo da æe novi Pravilnik pridonijeti ujednaèavanju prakse kažnjavanja u našim školama i pridonijeti popravljanju ukupnog ozraèja u kojem se nastava odvija”, ocjenjuje Stipiæ.

Za mobitel na satu opomena, iskljuèenje iz srednje škole zbog nasilnièkog ponašanja

Mjere kažnjavanja uèenika ostaju iste, u osnovnim æe se školama za neprimjerena ponašanja dobivati opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu, a u srednjima idu po redu – opomena, ukor, opomena pred iskljuèenje i iskljuèenje iz srednje škole, a povrede ponašanja su detaljno razraðene i svrstane u skupine – lakše, teže, teške i osobito teške. Na osnovu težine prijestupa izrièu se i mjere.

 

 

 

 

Pravilnik propisuje da se u postupku izricanja pedagoških mjera uèitelji, nastavnici, struèni suradnici i ravnatelj dužni voditi raèuna o dobi uèenika, njegovoj psihofizièkoj razvijenosti i osobinama, ranijem ponašanju, okolnostima koje utjeèu na uèenikov razvoj, okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo te drugim okolnostima.

 

 

 

 

Najteže mjere – preseljenje u drugu školu za osnovce, odnosno iskljuèenje iz škole za srednjoškolce predviðene su za “osobito teška neprihvatljiva ponašanja” kao što su nasilnièko ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizièkim posljedicama za drugu osobu, krivotvorenje pisane i elektronièke službene dokumentacije škole, teške kraðe (poèinjene na opasan ili drzak naèin, obijanjem, provaljivanjem i sl.), korištenje oružja ili drugih opasnih predmeta i time ugrožavanje sigurnosti uèenika i nastavnika. U najtežu skupinu prekršaja ide i objavljivanje materijala elektronièkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, èasti i dostojanstva druge osobe.

 

 

 

 

Težim neprihvatljivim ponašanjima smatra se povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeðanjem ili širenjem neistina i glasina o drugom uèeniku ili radniku škole, unošenje ili konzumiranje u školi droge, alkohola, cigareta i sl., te klaðenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugom mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad, za što se dobiva ukor. Za te se prekršaje dobiva ukor.

 

 

 

 

Opomena se izrièe zbog ponovljenih lakših povreda kao što su prepisivanje, oneèišæenje školskog prostora i okoliša, korištenje mobitela na satu, manje ošteæenje imovine itd., kao i za neopravdane sate – ako je uèenik uèenik neopravdano izostao više od 0,5 posto nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti ukljuèen tijekom nastavne godine.

 

 

 

 

Strogi ukor u osnovnoj školi i opomena pred iskljuèenje u srednjoj dobiva se za izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja npr. skandiranjem ili snimanjem tijekom tuènjave, krivotvorenjem ispriènica ili ispitnih materijala, unošenjem oružja ili opasnih predmeta u školu i poticanjem grupnoga govora mržnje itd.

 

 

 

 

“Tijekom javne rasprave o pravilniku prihvaæene su zaprimljene primjedbe pa su postrožene mjere koje se izrièu za neopravdane izostanke s nastave”, pojašnjavaju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS). Tako je po doraðenoj verziji Pravilnika predviðeno izricanje opomene uèeniku za više od 0,5 posto nastavnih sati od ukupnoga broja sati tijekom nastavne godine, ukor za više od 1 posto, strogi ukor za više od 1,5 posto izostanaka, a više od 2 posto neopravdanih izostanaka povlaèi najstrože mjere – preseljenje u drugu osnovnu školu ili iskljuèenje uèenika iz srednje škole.

 

 

 

 

“Svrha Pravilnika nije kažnjavanje samo po sebi veæ utjecanje na promjenu ponašanja uèenika, poticanje uèenika na odgovorno ponašanje i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju, kao i ujednaèavanje kriterija koji æe vrijediti za sve škole, što dosad nije bilo sluèaj”, napominju u MZOS-u.

 

 

 

 

Usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju, kao i ujednaèavanje kriterija koji vrijediti za sve škole, što dosad nije bilo sluèaj”, napominju u MZOS-u.

Pravilnikom nije propisano da se mjera strogog ukora ne može izreæi uèeniku kojem prethodno nije izreèena pedagoška mjera.

 

 

 

 

Ista pedagoška mjera može se izreæi najviše dva puta tijekom školske godine. U sluèaju da se uèenik ponovno neprihvatljivo ponaša, izrièe se pedagoška mjera sljedeæe težine.

 

 


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 122

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 177

Najitanije (7 dana)

ŠUSTAR S NARDELLIJEM: I dalje æemo poticati obnovu turistièkih kapaciteta
GDPR: Smiju li roditelji bez dozvole djece vidjeti ocjene u imeniku
Župski laureati su ès Anðela Æesiæ, Petar Ivelja i Marijo Baroviæ


Izdava:

upski portal d.o.o.
Put za Petrau 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate utalo Cvjetkovi, glavna urednica

© upski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti koritenja


Poetna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolaie kako bi osigurale bolje korisniko iskustvo i funkcionalnost. Koristei nae stranice slaete se s koritenjem kolaia. Proitajte vie: Uvjeti koritenja