Srijeda, 25. studenog 2020.


Početna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Konavle:    Politika i gospodarstvo    |   Sport    |   Crna kronika    |   Konavle info    |   Konavoski đir    |   

Mali oglasi

Početna / Konavle / Politika i gospodarstvo /    Sve vijesti iz rubrike Politika i gospodarstvo

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga: Lažira li se preuzimanje Hotela Cavtat

08.10.2013.


Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije zadovoljna procesom preuzimanja Hotela Cavtat od strane Liburnija Riviera Hoteli dd iz Opatije,odnosno dijelom o ponudi za preuzimanje ostatka dionica.

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakona o preuzimanju dioničkih društava  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu nadzora nad primjenom odredbi ZPDD-a u postupku preuzimanja društva HOTELI CAVTAT d.d  donijela je rješenje kojim se nalaže upravi cavtatske hotelske kompanije da bez odgode izmjene mišljenje o ponudi za preuzimanje koju je opatijsko Društvo objavilo 20. rujna 2013. godine. Taj akt treba sadržavati obrazloženo mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade, namjeri ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva te strateškim planovima ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoje djelatnosti, u skladu s odredbom članka 41. stavak 1. točke 1.-3. ZPDD-a.

Uprava društva Hoteli Cavtat trebaju tu izmjenu mišljenja predočiti predstavnicima radnika, koji potom odmah moraju dostaviti svoje mišljenje o ponudi o preuzimanju. 

U obrazloženju se navodi kako je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga društvu Liburnia riviera hoteli dd odobreno objavljivanje ponude za preuzimanje društva Hoteli Cavtat s tim da Uprava ciljnog društva mora objaviti obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje koje mora sadržavati mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade, zatim o namjeri ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva, strateškim planovima ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoje djelatnosti,  izjave članova uprave o njihovoj namjeri da ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju, te očitovanje članova uprave o postojanju njihovog sporazuma s ponuditeljem u svezi s ponudom za preuzimanje, kao i sadržaj takvog sporazuma, ako sporazum postoji.

- Svrha navedene zakonske odredbe je pomoći dioničarima ciljnog društva pri donošenju odluke o tome da li će prihvatiti ponudu za preuzimanje ili ne. Naime, uprava ciljnog društva vodi poslove društva i raspolaže svim podacima o financijskom i poslovnom položaju društva te njegovim razvojnim potencijalima, pa stoga može nabolje ocijeniti ponudu ponuditelja. Njezino mišljenje ne bi trebalo biti prepisivanje podataka iz ponude za preuzimanje, iznošenje uopćenih tvrdnji ili ponavljanje navoda objavljenih u mišljenjima drugih uprava već davanje konkretnih podataka kojima obrazlaže svoju ocjenu ponude sukladno gore navedenoj odredbi ZPDD-a, stoji u obrazloženju Agencije, te ističe kako u dostavljenom mišljenju  Uprave Ciljnog društva o ponudi za nema potrebnih elemenata.

 - Naime, u mišljenju Uprave Ciljnog društva se navodi da je „sukladno sadašnjim uvjetima poslovanja Ciljnog društva ponuđena cijena prihvatljiva i da predstavlja realnu vrijednost za dioničare,“ a da se pri tome uopće ne navode koji su to sadašnji uvjeti Poslovanja koji opravdavaju ponuđenu cijenu. Zaključujući ocjenu o vrsti i visini ponuđene naknade, Uprava Ciljnog društva se u svom mišljenju poziva na odredbe članka 16. ZPDD-a te zaključuje kako je ponuđena cijena u skladu s odredbama istog članka što potvrđuje i rješenje Agencije od 13. rujna 2013. godine. Ocjena Uprave Ciljnog društva o vrsti i visini ponuđene naknade se ne bi trebala zaustaviti na zaključku da je ponuđena cijena određena u skladu odredbama ZPDD-a, s obzirom da je isto već ispitala sama Agencija u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu s odredbom članka 24. stavak 4. točka 3. ZPDD-a, već bi isto mišljenje trebalo sadržavati dodatna obrazloženja o primjerenosti cijene. Primjerice, Uprava Ciljnog

društva može uzeti u obzir u kojoj mjeri prosječna vrijednost dionica na uređenom tržištu odražava stvarnu vrijednost (sadašnju i/ili buduću) Ciljnog društva. Nadalje, Uprava Ciljnog društva može u svom mišljenju usporediti ponuđenu cijenu s knjigovodstvenom vrijednošću dionica. Konačno, s obzirom da se radi o ponudi za preuzimanje društva čije dionice su uvrštene na uređenom tržištu, u svom mišljenju Uprava Ciljnog društva, može usporediti ponuđenu cijenu s prosječnom cijenom dionica ostvarenoj na burzi pri čemu se može osvrnuti i na primjerice, podatke o volumenu trgovanja (broj transakcija), kretanju cijene dionica Ciljnog društva u određenom periodu te o likvidnosti dionica Ciljnog društva. S obzirom da u konkretnom slučaju postoji značajna razlika između prosječne cijene trgovanja dionice Ciljnog društva na Zagrebačkoj burzi d.d. u razdoblju značajnom za utvrđivanje cijene u ponudi (189,63 kune) i ponuđene cijene (308,89 kuna), u mišljenju Uprave Ciljnog društva bi se trebalo u skladu s naprijed navedenim osvrnuti i na navedeno.

Nadalje, uvidom u mišljenje Uprave Ciljnog društva utvrđeno je kako isto ne sadrži obrazloženo mišljenje o namjeri ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva u smislu odredbe članka 41. stavak 1. točka 2. ZPDD-a. Naime, u tom dijelu mišljenja uprava Ciljnog društva u većem dijelu svojih navoda citira podatke iz ponude za preuzimanje te navodi kako izražava suglasnost s iznesenim stavovima Ponuditelja bez da to na bilo koji način obrazlaže. Imajući u vidu odredbu članka 41. stavak 1. točka 2. ZPDD-a, uprava Ciljnog društva trebala bi sagledavajući sadašnje i buduće poslovanje Ciljnog društva iznijeti stav je li namjera ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva koju je ponuditelj naveo u ponudi za preuzimanje, ostvariva u odnosu na Ciljno društvo i u kojoj mjeri, navodeći temelje za takav stav. Ukoliko Ciljno društvo nakon nastanka obveze objavljivanja ponude ili nakon provedbe ponude po prvi put postaje dio -grupe povezanih društava, potrebno je ocijeniti izjave ponuditelja vezane za buduće poslovanje Ciljnog društva u odnosu na tu okolnost.

Nadalje, pod ovom točkom ponude Uprava Ciljnog društva bi trebala navesti i svoje mišljenje o okolnostima koje imaju utjecaj na buduće poslovanje Ciljnog društva, a koje nisu izričito navedene u ponudi za preuzimanje. Naime, na temelju svog poslovnog iskustva, uprava može iz određenih podataka navedenih u ponudi posredno donijeti zaključak o drugim podacima koji bi mogli imati utjecaja na buduće poslovanje Ciljnog društva, a do kojih zaključaka prosječni dioničar ne bi mogao doći.

Konačno, uvidom u mišljenje Uprave Ciljnog društva utvrđeno je kako isto ne sadrži obrazloženo mišljenje o strateškim planovima ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoje djelatnosti, u smislu odredbe članka 41. stavak 1. točka 3. ZPDD-a. Naime, prilikom davanja mišljenja o strateškim planovima Ponuditelja Uprava Ciljnog društva isto kao i kod prethodne točke u većem dijelu svojih navoda citira podatke iz ponude za preuzimanje te navodi „kako postoji visok stupanj podudarnosti i suglasnosti između namjere Ponuditelja i djelovanja Uprave Ciljnog društva u strateškoj politici razvoja Ciljnog društva“, bez da to na bilo koji način obrazlaže. Nadalje u odnosu na izjave Ponuditelja vezano za moguće posljedice provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoje djelatnosti, Uprava Ciljnog društva zaključuje da je suglasna s istima te daje podršku citiranim stavovima Ponuditelja, i dalje bez da to na bilo koji način obrazlaže.

Imajući u vidu odredbu članka 41. stavak 1. točka 3. ZPDD-a, Uprava Ciljnog društva bi trebala, kao i kod iznošenja mišljenja o namjeri ponuditelja u pogledu poslovanja Ciljnog društva, polazeći od sadašnjeg i budućeg poslovanja Ciljnog društva, iznijeti obrazloženi stav

o strateškim planovima ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo ističući moguće pozitivne i negativne posljedice provedbe tih planova u odnosu na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva kao i u odnosu na moguće promjene mjesta u kojima Ciljno društvo obavlja svoje djelatnosti.

Kao i kod mišljenja Uprave o budućem poslovanju Ciljnog društva, ukoliko Ciljno društvo nakon nastanka obveze objavljivanja ponude ili nakon provedbe ponude po prvi put postaje dio grupe povezanih društava, onda Uprava treba navesti u kojoj mjeri bi ta okolnost mogla imati utjecaja na strateške planove Ponuditelja.

Uprava se ne bi trebala ograničiti samo na komentiranje strateških planova Ponuditelja u odnosu na neko kraće razdoblje, već bi trebala ocijeniti strateške planove Ponuditelja i predvidive posljedice istih u nekom duljem razdoblju. Nadalje, osim osvrta na podatke navedene u ponudi, u mišljenje uprave Ciljnog društva potrebno je uključiti i podatke koji možda nisu navedeni u ponudi, a mogli bi biti od utjecaja na strateške planove Ponuditelja, ako isti postoje.

Uz navedeno uprava Ciljnog društva trebala bi uzeti u obzir da li i u kojoj mjeri strateški planovi utječu na interese vjerovnika Ciljnog društva.

Ovdje podsjećamo da Uprava Ciljnog društva treba voditi računa o odredbi članka 41. stavak 4. ZPDD-a, kojom je propisano da ukoliko mišljenje o ponudi za preuzimanje sadrži lažne informacije ili informacije koje mogu dovesti u zabludu, osobe koje su izradile ili sudjelovale u izradi mišljenja a koje sadrži informacije koje mogu dovesti u zabludu, solidarno odgovaraju dioničarima za štetu pod uvjetom da su znale ili trebale znati da te informacije dovode u zabludu, stoji u rješenju koje je potpisala zamjenica predsjednica Upravnog vijeća Silvana Božić.

Kate Šutalo Cvjetković

Najčitanije (7 dana)

Prevencija kriminala i prekršaja oko župske škole
Općina Župa dubrovačka osigurala sredstva za sanitetsko vozilo
Dubrovnik i dubrovačko područje u top 10 najpoželjnijih europskih destinacija u 2021.


Izdavač:

Župski portal d.o.o.
Put za Petraču 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate Šutalo Cvjetković, glavna urednica

© Župski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti korištenja


Početna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeći naše stranice slažete se s korištenjem kolačića. Pročitajte više: Uvjeti korištenja